ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 27.03.2015г. до 17.00ч. на 27.04.2015г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Денис Нешков Исаев от гр. Бяла, за удовлетворяване вземането на „Банка ДСК” ЕАД гр. София, а именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2280 (две хиляди двеста и осемдесет) по кадастралния план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с площ от 6216 кв. м. (шест хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра), идентичен е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX 2212 (девет римско, две хиляди двеста и дванадесет арабско) в квартал „Ханищата“ по регулационния план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с площ от 6216 кв. м. (шест хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра), заедно с построените в него АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА – едноетажна производствена сграда със стоманена конструкция със застроена площ от244 кв. м. (двеста четиридесет и четири квадратни метра), ЕДНОЕТАЖНА МЕТАЛНА БАРАКА със застроена площ от 74 кв.м.(седемдесет и четири квадратни метра) и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА със застроена площ от 355 кв. м. (триста петдесет и пет квадратни метра) при границите и съседите на ПИ № 2280: улица, ПИ № 2212, улица и ПИ № 2222. ПИ № 2223 и при граници и съседи на УПИ IX – 2212: улица, УПИ I – 2212 и улица.

при първоначална цена 176 426.25 лв./сто седемдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и шест лв . и 25 ст./
/обявената цена е за първа публична продан и представлява 75% от началната цена по оценката/

ИЗП.Д.№ 1/2012г.

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 28.04.2015г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.
Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 1/2012 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

25.02.2015г.
гр.Бяла
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Р. АЛЕКОВ/