Стажант юристи

За започване на стаж в Министерството на правосъдието се представят следните документи:
писмено заявление с посочени трите имена, единния граждански номер, съответно личния номер на чужденец, постоянния си адрес и телефон за връзка;
нотариално заверено копие от диплома или уверение-оригинал за завършено висше образование по специалността „Право“;
свидетелство за съдимост;
копие от документ за самоличност;
копие от удостоверението за пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.
Документите за провеждане на юридически стаж се приемат от Министерството на правосъдието до 10 число на месеца, предшестващ неговото започване.
За явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, стажант-юристът подава писмено заявление по приложения образец до Министъра на правосъдието, чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантска книжка, акт за встъпване и акт за напускане. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура и следствена служба, адвокат или нотариус.
През 2016г. МП ще провежда изпит за придобиване на юридическа правоспособност, както следва на: 14 и 15 януари, 18 и 19 февруари, 17 и 18 март, 07 и 08 април, 12 и 13 май, 16 и 17 юни, 14 и 15 юли, 18 и 19 август, 08 и 09 септември, 13 и 14 октомври, 17 и 18 ноември, 15 и 16 декември от 09:00ч.
В списъка на допуснатите до явяване на изпит на посочените в т.4 дати се включват стажант-юристи, чийто документи са постъпили в министерството съответно до 16.12.2015г., 19.01.2016г., 18.02.2016г., 08.03.2016г., 13.04.2016г., 17.05.2016г., 15.06.2016г., 19.07.2016г., 09.08.2016г., 14.09.2016г., 18.10.2016г., 16.11.2016г.

Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

План за провеждане на стаж.

Декларация за идентичност на имената.

Заповед за приемане на стажант-юристи.