Банкови сметки

Банкови сметки – СИБАНК АД клон Русе
BIC – BUIBBGSF

депозити, вещи лица, свидетели, гаранции
IBAN – BG92 BUIB 7114 3311 6473 03

приходи от такси, глоби, съдебни разноски
IBAN – BG58 BUIB 7114 3111 6473 01